ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ม.ค. 60 งานวันเด็ก '60
กิจกรรมงานวันเด็ก โรงเรียนบ้านพรุแชง

ณ หอประชุม ช่วงเช้า
แจกของขวัญของรางวัลมากมาย
16 ม.ค. 60 งานวันครู ครั้งที่ 61
งานวันครู ครั้งที่ 61  พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา 07.30 - 16.00 น.
17 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สอบกลางภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านพรุแชง 
ประจำปีการศึกษา 2559
19 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ - สามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านพรุแชง
ประจำปีการศึกษา 2559
04 ก.พ. 60 การทดสอบ O-net ชั้น ป.6
04 ก.พ. 60 การทดสอบ O-net ชั้น ม.3
05 ก.พ. 60 การทดสอบ O-net ชั้น ม.3
06 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา จ.กระบี่
10 ก.พ. 60 กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดวิกรมประชาราม
16 ก.พ. 60 Pre NT ป.3
08 มี.ค. 60 การสอบ NT ชั้น ป.3