ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มี.ค. 65 ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน สมุดปพ.5
ห้องวิชาการ งานวิชาการ
14 มี.ค. 65 กรอกคะแนนในระบบ sgs
งานวิชาการ
07 มี.ค. 65 ถึง 09 มี.ค. 65 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน งานวิชาการ
02 มี.ค. 65 ถึง 04 มี.ค. 65 ส่งต้นฉบับข้อสอบ จัดทำตารางสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ห้องวิชาการ งานวิชาการ
28 ก.พ. 65 นิเทศกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริหารทั่วไป
24 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 สำรวจเวลาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
งานวิชาการ
20 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 กีฬาฟุตบอล 7 คน
งานบริหารทั่วไป กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
16 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา
โรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 ก.พ. 65 ถึง 20 ก.พ. 65 สำรวจนักเรียนมีเวลาไม่ครบ 80%
งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป
31 ม.ค. 65 นิเทศกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริหารทั่วไป
25 ม.ค. 65 ถึง 30 ม.ค. 65 ลูกเสือจิตอาสา
งานบริหารทั่วไป กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
20 ม.ค. 65 ถึง 25 ม.ค. 65 พิธีเข้าประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
งานบริหารทั่วไป กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
15 ม.ค. 65 ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน สมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2
ห้องวิชาการ งานวิชาการ
15 ม.ค. 65 ถึง 17 ม.ค. 65 กรอกคะแนนในระบบ sgs
งานวิชาการ
14 ม.ค. 65 จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยดและวัฒนธรรมท้องถิ่นชัยบุรี
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 ม.ค. 65 ถึง 15 ม.ค. 65 ฟุตบอลระดับภาค
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริหารทั่วไป
04 ม.ค. 65 ถึง 06 ม.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน งานวิชาการ
04 ม.ค. 65 ถึง 07 ม.ค. 65 ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
งานบริหารทั่วไป กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
30 ธ.ค. 64 นิเทศกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริหารทั่วไป
29 ธ.ค. 64 จัดทำตารางสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
งานวิชาการ
29 ธ.ค. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64 ส่งต้นฉบับข้อสอบ
ห้องวิชาการ งานวิชาการ
25 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาส
งานวิชาการ
24 ธ.ค. 64 สำรวจเวลาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
งานวิชาการ
10 ธ.ค. 64 วันรัฐธรรมนูญ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
07 ธ.ค. 64 ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน สมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1
งานวิชาการ
05 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
01 ธ.ค. 64 ถึง 15 ธ.ค. 64 ติดตามผลนักเรียนขาดเรียนนาน สรุปรายงานข้อมูล
งานบริหารทั่วไป กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
30 พ.ย. 64 นิเทศกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริหารทั่วไป
26 พ.ย. 64 จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง อบต.
เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
25 พ.ย. 64 ถึง 26 พ.ย. 64 รับสมัครลูกเสือจิตอาสา 10 – 40 คน
เครื่องแบบนักเรียน งานบริหารทั่วไป
15 พ.ย. 64 ถึง 20 พ.ย. 64 ส่งแบบสำรวจ SDQ คัดกรองนักเรียน 1/2564 คัดกรองนักเรียนเข้าหอพักกีฬา
งานบริหารทั่วไป กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
15 พ.ย. 64 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวิชาการ
09 พ.ย. 64 เลือกกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 พ.ย. 64 ถึง 12 พ.ย. 64 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ห้องวิชาการ เครื่องแบบนักเรียน งานวิชาการ
08 พ.ย. 64 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวิชาการ
01 พ.ย. 64 ถึง 05 พ.ย. 64 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ห้องวิชาการ เครื่องแบบนักเรียน งานวิชาการ
01 พ.ย. 64 ถึง 10 พ.ย. 64 รับค่าอุปกรณ์การเรียน คัดกรองนักเรียน ATK สำรวจการเปิดกิจกรรมชุมนุม/ชมรม/ลูกเสือ-เนตรนารี
เครื่องแบบนักเรียน งานบริหารทั่วไป กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
01 พ.ย. 64 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ,บันทึกหลังสอน และ SAR
โรงเรียน ชุดสุภาพ งานวิชาการ
27 ต.ค. 64 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 จากสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงเรียน ชุดสุภาพ สาธารณสุขจังหวัด
26 ต.ค. 64 ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ห้องประชุมใหญ่ ชุดสุภาพ ผู้อำนวยการและคณะครู