ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           
                  โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 104 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแบบสหศึกษา นักเรียนไป-กลับ ประวัติการจัดตั้ง ราษฎรนำโดย นายอำมร พงศ์จันทรเสถียร เจ้าของโรงเรียนไชยบุรีวิทยา ได้บริจาคที่ดินของตนเองและขอความร่วมมือจากญาติ ๆ บริจาคที่ดิน จำนวน 34 ไร่ 14.5 ตารางวา มอบให้กับทางราชการ พร้อมกับยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลชัยบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 คณะกรรมการดำเนินการขอจัดตั้ง โดยพระมหาผ่อง ฐานุตตโม และนายอำมร พงศ์จันทรเสถียรได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 006 ขนาด 6 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ในวงเงินงบประมาณ 150,000 บาท โดยขอบริจาคเงิน ทรัพย์สิน และกำลังแรงงานจากประชาชน ช่วยกันจนเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นมา