กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครูสุชาติ เพชรกาศ
1.แผนการจัดการเรียนรู้
2.SAR
3.วิจัยในชั้นเรียน
4.นวัตกรรม
5.เรียนออนไลน์ http://www.pch.ac.th/datashow_223459
ครูณิชารีย์ แกล้วทนงค์
1.แผนการจัดการเรียนรู้
2.SAR
3.วิจัยในชั้นเรียน
4.นวัตกรรม
5.เรียนออนไลน์ http://www.pch.ac.th/datashow_223459
ครูเกวลิน พิบูลย์ผล
1.แผนการจัดการเรียนรู้
2.SAR
3.วิจัยในชั้นเรียน
4.นวัตกรรม
5.เรียนออนไลน์ http://www.pch.ac.th/datashow_223459