กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูโชคสุวิชัย สุภาพาส
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. SAR
3. วิจัยในชั้นเรียน
4. นวัตกรรม
5. เรียนออนไลน์  http://www.pch.ac.th/datashow_223459
ครูชลพร สังเศษ
1.แผนการจัดการเรียนรู้
2.SAR
3.วิจัยในชั้นเรียน
4.นวัตกรรม
5.เรียนออนไลน์ http://www.pch.ac.th/datashow_223459