กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูวิโรจน์ หนูขาว
1.แผนการจัดการเรียนรู้
2.SAR
3.วิจัยในชั้นเรียน
4.นวัตกรรม
5.เรียนออนไลน์ http://www.pch.ac.th/datashow_223459