กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูปองพล ตาแก้ว
1.แผนการจัดการเรียนรู้
2.SAR
3.วิจัยใยชั้นเรียน
4.นวัตกรรม
5.เรียนออนไลน์ http://www.pch.ac.th/datashow_223459
ครูมนผกา อุ่นเพ็ง
1.แผนการจัดการเรียนรู้
2.SAR 
3.วิจัยในชั้นเรียน
4.นวัตกรรม
5.เรียนออนไลน์ http://www.pch.ac.th/datashow_223459