เรียนออนไลน์
ตารางเรียนของนักเรียนและตารางสอนของครู

       คลิกลิงก์ดูตารางเรียนและตารางสอน http://www.pch.ac.th/datashow_223489

เรียนออนไลน์กับ ผอ.ภูวไนย รักจำรูญ

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน https://meet.google.com/gjp-fjgt-wwh

เรียนออนไลน์กับครูโชคสุวิชัย สุภาพาส

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/zfu-ndnx-kmo

เรียนออนไลน์กับครูชลพร สังเศษ

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/jfx-ktsz-ryd

เรียนออนไลน์กับครูสุชาติ เพชรกาศ

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/zzcjyeayxg

เรียนออนไลน์กับครูณิชารีย์ แกล้วทนงค์

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/gos-rnth-fow

เรียนออนไลน์กับครูเกวลิน พิบูลย์ผล

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/juapabtgxh

เรียนออนไลน์กับครูกิตติ์ ด้วงดำ

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/fcs-qcfx-gbz

เรียนออนไลน์กับครูจิรนันท์ นมนาน

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/oah-zooy-cfo

เรียนออนไลน์กับครูจีระภา ตราโชว์

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/nyc-vmev-bdj

เรียนออนไลน์กับครูอาทิตย์ หวันคำ

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/miv-cpeq-pke

เรียนออนไลน์กับครูปองพล ตาแก้ว

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/mgdierpsbz

เรียนออนไลน์กับครูมนผกา อุ่นเพ็ง

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/nts-qbrd-owu

เรียนออนไลน์กับครูสุเชฐ นวลยัง

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/emd-dniz-avq

เรียนออนไลน์กับครูวิโรจน์ หนูขาว

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/ycidniverd

เรียนออนไลน์กับครูสุเทพ ชูแสง

       คลิกลิงก์เข้าห้องเรียน http://meet.google.com/pvp-qiac-ixa