งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     http://www.pch.ac.th/datashow_223651
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     http://www.pch.ac.th/datashow_223652
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     http://www.pch.ac.th/datashow_223653