กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือมัคคุเทศก์

       คลิก >>> http://www.pch.ac.th/datashow_223976

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562

       คลิก >>> http://www.pch.ac.th/gallery-detail_100840

กิจกรรมการประกอบอาหารของลูกเสือ

       คลิก >>> http://www.pch.ac.th/gallery-detail_100839