งานหอพัก
การเตรียมตัวเข้าหอพัก วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
แนวปฏิบัติการเข้าหอพัก