Director Evaluation
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2564
PA ผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือ วPA สำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารสถานศึกษา (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
PowerPoint Present