ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวไนย รักจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกสิทธิ์ โสภิษฐิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย ด้วงอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ บุรีภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ บุญคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสานิต ทองดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายชะดิ้น จีนสุกสี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสมวุฒิ พลายแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2526