คณะผู้บริหาร

นายภูวไนย รักจำรูญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์นภัส สงย้อย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา