กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิรนันท์ นมนาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจีระภา ตราโชว์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1