กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิรนันท์ นมนาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจีระภา ตราโชว์
ครู คศ.1