กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิรนันท์ นมนาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจีระภา ตราโชว์
ครู คศ.1