กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายโชคสุวิชัย สุภาพาส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชลพร สังเศษ
ครู คศ.1