กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายโชคสุวิชัย สุภาพาส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1