กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายโชคสุวิชัย สุภาพาส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชลพร สังเศษ
ครู คศ.1