กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุชาติ เพชรกาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์
ครู คศ.3

นางสาวเกวลิน พิบูลย์ผล
ครูผู้ช่วย

นางอปัตตา จินดาแก้ว
ครูผู้ช่วย