กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุชาติ เพชรกาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์
ครู คศ.3

นางสาวเกวลิน พิบูลย์ผล
ครูผู้ช่วย