กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุชาติ เพชรกาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเกวลิน พิบูลย์ผล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2