กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอาทิตย์ หวันคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลลิตา เสนารัตน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0990046697
อีเมล์ : juplalita@gmail.com

นางสาวทิภาพรรณ ยอดแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0625846924
อีเมล์ : Tjmodile917@gmail.com