กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาทิตย์ หวันคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปิยะวัฒน์ จันทร์แก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู