กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ หนูขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุเทพ ชูแสง