กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปองพล ตาแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวมนผกา อุ่นเพ็ง
ครู คศ.1