กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปองพล ตาแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1