กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุเชฐ นวลยัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ