กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุเชฐ นวลยัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ