กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กิตติ์ ด้วงดำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1