คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิกรม พงศ์จันทร์เสถียร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ แก้วประชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์พล เยาว์นุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ พงศ์พิพัฒนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย มุสิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์อัคริษฎเดช รตินฺธโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.บุญภาส มารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวไนย รักจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ