คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎาภรณ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/1